รู้จักแมกซ์สตีลMax Steel

บริษัท แมกซ์สตีล จำกัด หรือ MAX STEEL มีเป้าหมายที่จะเป็น”ผู้เชี่ยวชาญด้านเหล็กและโลหะเกรดพิเศษ” โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าและโลหะที่ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้ารวมถึงการพัฒนาระบบการทำงาน การขนส่งโลจิสติกส์ การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ การบริการที่ถูกต้องรวดเร็วที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจที่มั่นคง ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆที่มีเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดมาตรฐานในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า-การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน-การเงินการลงทุนสู่อนาคตที่สดใส เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีรวมถึงรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงให้กับประเทศไทย

เหล็กกล้าเกรดพิเศษ

ประวัติความเป็นมาOur Heritage

บริษัท แมกซ์สตีล จำกัด ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี 2538 โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม โดยเริ่มดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นจัดจำหน่ายเหล็กกล้าเกรดพิเศษคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศเยอรมนีตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับชั้นนำที่รู้จักกันในนาม Deutsch Institute Norms (DIN) ทำให้มีความรู้พื้นฐานและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ เหล็กกล้าเกรดพิเศษ และโลหะวิทยา

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี การคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงนำเข้าจากทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในทวีป ยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย และเอเชียตามมาตรฐานเกรด เช่น UNS, DIN, AISI, ASTM, JIS เป็นต้น ด้วยศักยภาพของทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานสามารถให้บริการข้อมูลทางวิศวกรรมและทางเทคนิคในเชิงลึก เช่น คุณสมบัติทางกลม ส่วนผสมทางเคมี คุณลักษณะ รูปแบบการอบชุบ การใช้งานที่เหมาะสม ทำให้ลูกค้าของเราสามารถได้รับรายละเอียดที่จำเป็นได้ เพื่อดำเนินการผลิตตามขั้นตอนจากวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องและตรงตามมาตรฐานที่มั่นใจได้ในคุณภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์งานวิศวกรรมและเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น อุตสาหกรรมการผลิต-เครื่องจักร-พลังงาน-โรงกลั่นน้ำมัน-ปิโตรเคมี-เคมีภัณฑ์-ก่อสร้าง-สาธารณูปโภค-ยานยนต์-ขนส่ง-ไฟฟ้า-เกษตร-ประมงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ปรัชญาของเราCorporate Statement

เหล็กโครงสร้าง

วิสัยทัศน์

แมกซ์สตีล มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำด้านเหล็กกล้าและโลหะเกรดพิเศษที่ดีทีสุด

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโต เพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายเหล็กกล้าและโลหะเกรดพิเศษชั้นนำที่ตอบโจทย์งานวิศวกรรม

นโยบายองค์กร

มีเป้าหมายที่จะเป็น"ผู้เชี่ยวชาญด้านเหล็กและโลหะเกรดพิเศษ การพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อคุณภาพและความยั่งยืน