เทคโนโลยีการผลิตพลังงานในอนาคต เป็นงานด้านวิศวกรรมที่เน้นประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารการเก็บรักษาและการใช้พลังงานมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงในขณะที่มีผลข้างเคียงต่อมนุษย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

Please follow and like us: