มีเป้าหมายที่จะเป็น”ผู้เชี่ยวชาญด้านเหล็กและโลหะเกรดพิเศษ การพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อคุณภาพและความยั่งยืน

นโยบายองค์กรCorporate Commitment

บริษัท แมกซ์สตีล จำกัด มีเป้าหมายที่จะเป็น”ผู้เชี่ยวชาญด้านเหล็กและโลหะเกรดพิเศษ”โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าและโลหะที่ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้ารวมถึงการพัฒนาระบบการทำงาน, การขนส่งโลจิสติกส์, การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ, การบริการที่ถูกต้องรวดเร็วที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจที่มั่นคง ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆที่มีเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดมาตรฐานในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า-การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน-การเงินการลงทุนสู่อนาคตที่สดใสเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีรวมถึงรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงให้กับประเทศไทย

Please follow and like us: